NE PŘEHRADĚ

 

 

 

Mlýn Slapnice leží v malebném údolí Zbirožského potoka, který se ani ne kilometr pod mlýnem vlévá do Berounky.

 

Už celé století padají návrhy na vybudování přehrady na Berounce. Co se nepovedlo nacistům ani komunistům, znovu v roce 2016 oprášilo Povodí Vltavy s.p. Důvodem má být ochrana obcí od Srbska ku Praze před povodněmi. Zajímavé je, že se neargumentuje ochranou obcí od Roztok po Nižbor...

Především si myslíme, že došlo k selhání při regulaci zástavby na dolním toku Berounky, kde, jak se můžete podívat, se často staví v záplavových zónách (Dobřichovice aj.).

V navazující odrážce jsme proto v březnu 2016 uvedli argumenty, proč si myslíme, že studie retenční nádrže Vodní dílo Křivoklát je velmi zákeřný plán na vraždu krajiny Oty Pavla.

-----------------------------------------------------

Vývoj v celé věci byl  (únor až červenec 2016) velmi dynamický.

Odpor obcí a tisíců občanu byl úspěšný - Vodní dílo Křivoklát, ani ve své modernizované podobě (protipovodňový polder) realizováno nebude a není MZE ani Středočeským krajem navrhováno.

 

Dne 25.2.2016 zveřejnil státní podnik Povodí Vltavy, a poté prezentoval na Krajském úřadě Středočeského kraje studii „Protipovodňová ochrana dolní Berounky - studie retenční nádrže“ (Vodní dílo Křivoklát).

Zastupitelstva 27 dotčených obcí Středočeského a Plzeňského kraje reagovala v dubnu 2016 na tuto studii svým společným nesouhlasným stanoviskem, dále bylo v dubnu 2016 MZE ČR předáno téměř 5 tisíc podpisů petice "Ne Vodnímu dílu Křivoklát!". Tématu se rozsáhle věnovaly média a občanské iniciativy, včetně petičních.

Studie sice prokázala technickou efektivitu suché nádrže při povodni odpovídající maximálně 100 leté vodě ve vazbě na ochranu dolní Berounky před povodněmi (při povodních v roce 2002 byla ale voda 500 letá!!!), ale zároveň upozornila na řadu zásadních konfliktních otázek, na které důrazně reagovala odborná i laická veřejnost: vysídlení místních obyvatel, nutnost odstranění téměř tisíce nemovitostí, problematika sesuvů bočních svahů, ohrožení CHKO Křivoklátsko, ohrožení historických pamětihodností, změnu infrastruktury a další. Obyvatelé dotčených obcí se mimo výše uvedené obávali zejména zanesení údolí povodňovými sedimenty a strženými stromy.

 

S ohledem na vyhodnocení veřejné diskuze k této studii, zejména s ohledem na následující skutečnosti:

- negativního stanoviska zastupitelstev dotčených obcí v prostoru uvažované zátopy (Liblín až Roztoky), i obcí a měst bezprostředně pod vodním dílem (Křivoklát až Nižbor),

- negativního stanoviska AOPK, CHKO Křivoklátsko, MŽP ČR,

- usnesení zastupitelstva Středočeského kraje č. 123-23/2016/ZK ze dne 28.6.2016 v němž „vyjadřuje nesouhlas s realizací i dalším rozpracováváním záměru na vybudování studií posuzované retenční nádrže“,

- negativního stanoviska tisíců občanů,

- jednání s občany a zastupiteli obcí (10.5.2016 na Středočeském kraji a 29.6.2016 s panem ministrem zemědělství ČR Jurečkou v obci Roztoky),

je  retenční nádrž (Vodní dílo Křivoklát) nerealizovatelná.

 

Povodí Vltavy, státní podnik na základě vyhodnocení veřejné diskuze nechystá podnikat žádné jiné kroky vedoucí k přípravám výstavby navrhovaného vodního díla. Vodní dílo Křivoklát nefiguruje ani v tzv. Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod. Realizace Vodního díla Křivoklát není Ministerstvem zemědělství ČR zvažována, není a nebude předkládána vládě ČR.

--------------------------

Samozřejmě nesmíme usnout na vavřínech a musíme  být připraveni do budoucna. Údolí Berounky láká ke stavbě přehrady už 100 let a lákat bude stále, takže se pravděpodobně dřív nebo později v nějaké formě objeví nový návrh, proti kterému bude nutno jednoznačně a jednotně vystoupit s co nejširší podporou veřejnosti.

Konflikt, který přinesla studie „Protipovodňová ochrana dolní Berounky - studie retenční nádrže“ (Vodní dílo Křivoklát), publikovaná 25.2.2016, skončil, teď jde o to, přemýšlet, jak zpropagovat skutečné hodnoty a krásy Křivoklátska a údolí Berounky, aby byl co největší počet lidí i institucí, které nám ho pomohou chránit i rozvíjet; to petice, včetně té "naší", zde uveřejněné, už nedokážou.
Je to naše země, naše obce, musíme se o ně starat neustále.

Na současné akci jsme všichni získali mnoho zkušeností, takže věřím, že případná snaha o obnovení záměru nemá šanci, a myslím si, že toto dobře vědí i ti, kteří by o takovouto stavbu zájem měli!