NE PŘEHRADĚ

 

 

 

Mlýn Slapnice leží v malebném údolí Zbirožského potoka, který se ani ne kilometr pod mlýnem vlévá do Berounky.

 

Už celé století padají návrhy na vybudování přehrady na Berounce. První úvahy vznikly už za Rakousko-Uherska, pokračovali v tom nacisté (průzkumné práce u Roztok) i komunisté (sesplavnit od Plzně až do Vltavy). V roce 2015 Středočeský kraj zadal provést studii suchého poldru. Komunistický název zůstal: Vodní dílo Křivoklát. To by zaplavilo území kaňonu Berounky od obce Liblín v Plzeňském kraji po Roztoky v kraji Středočeském. Důvodem má být ochrana obcí od Srbska ku Praze před povodněmi. (Zajímavé je, že se neargumentuje ochranou obcí od Roztok po Nižbor...)

Především si myslíme, že došlo k selhání při regulaci zástavby na dolním toku Berounky, kde, jak se můžete podívat, se často staví v záplavových zónách i dvacetileté vody!

V navazující odrážce jsme proto v březnu 2016 uvedli argumenty, proč si myslíme, že studie retenční nádrže Vodní dílo Křivoklát je velmi zákeřný plán na vraždu krajiny Oty Pavla.

-----------------------------------------------------

Vývoj v celé věci byl  (únor až červenec 2016) velmi dynamický.

Odpor obcí a tisíců občanu byl úspěšný - Vodní dílo Křivoklát, ani ve své modernizované podobě (protipovodňový polder) realizováno nebude a není MZE ani Středočeským krajem navrhováno.

 

Dne 25.2.2016 zveřejnil státní podnik Povodí Vltavy, a poté prezentoval na Krajském úřadě Středočeského kraje studii „Protipovodňová ochrana dolní Berounky - studie retenční nádrže“ (Vodní dílo Křivoklát).

Zastupitelstva 27 dotčených obcí Středočeského a Plzeňského kraje reagovala v dubnu 2016 na tuto studii svým společným nesouhlasným stanoviskem, dále bylo v dubnu 2016 MZE ČR předáno téměř 5 tisíc podpisů petice "Ne Vodnímu dílu Křivoklát!". Tématu se rozsáhle věnovaly média a občanské iniciativy, včetně petičních.

Studie sice prokázala technickou efektivitu suché nádrže při povodni odpovídající maximálně 100 leté vodě ve vazbě na ochranu dolní Berounky před povodněmi (při povodních v roce 2002 byla ale voda 500 letá!!!), ale zároveň upozornila na řadu zásadních konfliktních otázek, na které důrazně reagovala odborná i laická veřejnost: vysídlení místních obyvatel, nutnost odstranění téměř tisíce nemovitostí, problematika sesuvů bočních svahů, ohrožení CHKO Křivoklátsko, ohrožení historických pamětihodností, změnu infrastruktury a další. Obyvatelé dotčených obcí se mimo výše uvedené obávali zejména zanesení údolí povodňovými sedimenty a strženými stromy.

 

S ohledem na vyhodnocení veřejné diskuze k této studii, zejména s ohledem na následující skutečnosti:

- negativního stanoviska zastupitelstev dotčených obcí v prostoru uvažované zátopy (Liblín až Roztoky), i obcí a měst bezprostředně pod vodním dílem (Křivoklát až Nižbor),

- negativního stanoviska AOPK, CHKO Křivoklátsko, MŽP ČR,

- usnesení zastupitelstva Středočeského kraje č. 123-23/2016/ZK ze dne 28.6.2016 v němž „vyjadřuje nesouhlas s realizací i dalším rozpracováváním záměru na vybudování studií posuzované retenční nádrže“,

- negativního stanoviska tisíců občanů,

- jednání s občany a zastupiteli obcí (10.5.2016 na Středočeském kraji a 29.6.2016 s panem ministrem zemědělství ČR Jurečkou v obci Roztoky),

je  retenční nádrž (Vodní dílo Křivoklát) nerealizovatelná.

 

Povodí Vltavy, státní podnik na základě vyhodnocení veřejné diskuze nechystá podnikat žádné jiné kroky vedoucí k přípravám výstavby navrhovaného vodního díla. Vodní dílo Křivoklát nefiguruje ani v tzv. Generelu lokalit pro akumulaci povrchových vod. Realizace Vodního díla Křivoklát není Ministerstvem zemědělství ČR zvažována, není a nebude předkládána vládě ČR.

--------------------------

Samozřejmě nesmíme usnout na vavřínech a musíme  být připraveni do budoucna. Údolí Berounky láká ke stavbě přehrady už 100 let a lákat bude stále, takže se pravděpodobně dřív nebo později v nějaké formě objeví nový návrh, proti kterému bude nutno jednoznačně a jednotně vystoupit s co nejširší podporou veřejnosti.

Konflikt, který přinesla studie „Protipovodňová ochrana dolní Berounky - studie retenční nádrže“ (Vodní dílo Křivoklát), publikovaná 25.2.2016, skončil, teď jde o to, přemýšlet, jak zpropagovat skutečné hodnoty a krásy Křivoklátska a údolí Berounky, aby byl co největší počet lidí i institucí, které nám ho pomohou chránit i rozvíjet; to petice, včetně té "naší", zde uveřejněné, už nedokážou.
Je to naše země, naše obce, musíme se o ně starat neustále.

Na současné akci jsme všichni získali mnoho zkušeností, takže věřím, že případná snaha o obnovení záměru nemá šanci, a myslím si, že toto dobře vědí i ti, kteří by o takovouto stavbu zájem měli!